Zasady reklamowania

WARUNKI OGÓLNE KAMPANII REKLAMOWYCH

ZAWARCIE UMOWY

 1. Podstawą do przeprowadzenia kampanii reklamowej poprzez firmę POZNAŃ OUTDOOR jest podpisanie przez obie strony Umowy bądź Zlecenia.
 2. Zleceniobiorca w dalszych punktach nazywany jest POZNAŃ OUTDOOR
 3. Zleceniodawca dalej nazywany jest Klientem.
 4. Ekspozycja - prezentacja Reklam Klienta na nośnikach będących własnością POZNAŃ OUTDOOR.
 5. Kampania Reklamowa - ogół czynności wykonywanych przez POZNAŃ OUTDOOR w celu przeprowadzenia ekspozycji i czynności wykonywane podczas samej ekspozycji.
 6. Klient w terminie do 5 dni roboczych przed Ekspozycją Reklamy zobowiązany jest doręczyć POZNAŃ OUTDOOR podpisaną przez upoważnioną osobę Umowę/Zlecenie.

TREŚĆ REKLAM

 1. Klient zobowiązany jest do przedstawiania POZNAŃ OUTDOOR Layoutu Reklamy jaki chce umieścić na nośnikach POZNAŃ OUTDOOR. Przedstawiony projekt nie może naruszać zasad moralności publicznej.
 2. Podgląd powyższej Reklamy Klient powinien dostarczyć POZNAŃ OUTDOOR w terminie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem ekspozycji.

SPECYFIKACJA DRUKU

 1. W momencie, gdy Klient decyduje się na wydrukowanie plakatów przez POZNAŃ OUTDOOR, zobowiązany jest przesłać zlecenie drogą elektroniczną w terminie 10 dni roboczych przed planowaną ekspozycją.
 2. W terminie przynajmniej 5 dni roboczych przed planowaną Kampanią, Klient zobowiązany jest przesłać poprawny plik graficzny. Niedotrzymanie przez Klienta powyższego terminu może spowodować opóźnienie w zamontowaniu materiałów reklamowych i tym samym krótszym okresem kampanii.

FORMATY PLIKÓW

 1. Pliki zamknięte.
 2. Grafika wektorowa wyeksportowana do formatu EPS lub PDF.
 3. Grafika rastrowa zapisana jako TIF (w formie spłaszczonej bez dodatkowych warstw i masek z kompresją LZW) lub EPS z kompresją JPEG.
 4. Aby uzyskać pełną głębię czerni należy wartości składowe ustawić na poziomie: C: 50% M: 40% Y: 40% B: 100%.

ZALECANE ROZDZIELCZOŚCI PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

WYMIARY PRAC SKALA ROZDZIELCZOŚĆ
do 5 m2 1:5 150 do 250 dpi
do 20 m2 1:10 300 do 360 dpi
do 50 m2 1:15 360 dpi
powyżej 50 m2 1:20

360 dpi

SCHEMAT PRZYGOTOWANIA PLIKÓW O FORMATACH STANDARDOWYCH

Przy montażu wydruków papierowych klejony materiał rozciąga się i dlatego wszystkie istotne elementy tj. LOGOTYPY, TEKST na projektach przeznaczonych na media papierowe powinny być usytuowane w bezpiecznej odległości od krawędzi projektu. Dotyczy to w szczególności formatów standardowych.

Poniższa tabela przedstawia w jakiej odległości od krawędzi projektu powinny znajdować się istotne elementy w poszczególnych formatach mediów papierowych.

FORMAT (CM) ODLEGŁOŚĆ OD KRAWĘDZI LEWEJ I PRAWEJ ODLEGŁOŚĆ OD KRAWĘDZI GÓRNEJ I DOLNEJ
504 x 238 20 cm 10 cm
600 x 300 20 cm 15 cm
1200 x 400 40 cm 15 cm

Przykład projektu 504 x 238cm przygotowanego nieprawidłowo

Projekt przygotowany nieprawidłowo


NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

 1. Czcionka nie zamieniona na krzywe
 2. Zdjęcia o niskiej rozdzielczości
 3. Zbyt małe marginesy lub ich brak
 4. Nieprawidłowe wymiary obrazu (nieproporcjonalne)

SPOSÓB DOSTARCZENIA PLIKÓW

Materiał do druku w formie pliku graficznego umieszczany na adres ftp podany przez POZNAŃ OUTDOOR.

REALIZACJA UMOWY/ZLECENIA

 1. POZNAŃ OUTDOOR zobowiązuje się do rozpoczęcia i zakończenia Ekspozycji Reklam w umówionym terminie, pod warunkiem, że nie wystąpią żadne inne nieprzewidziane okoliczności.
 2. W przypadku, gdy Klient nie drukuje plakatów za pośrednictwem POZNAŃ OUTDOOR, zobowiązany jest dostarczyć gotowe plakaty do siedziby POZNAŃ OUTDOOR w Poznaniu 61-131 , ul. Wiankowa 2 przynajmniej 7 dni roboczych przed planowaną ekspozycją.
 3. Reklamy powinny spełniać ogólne wymagania techniczne przedstawione przez POZNAŃ OUTDOOR w punkcie o Specyfikacji Druku.
 4. POZNAŃ OUTDOOR nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonaną grafikę.
 5. POZNAŃ OUTDOOR zobowiązuje się zakończyć montaż Reklam w terminie 3 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia ekspozycji.
 6. Jeśli Klient wyraża chęć otrzymania dokumentacji fotograficznej z wyklejenia plakatów, POZNAŃ OUTDOOR prześle ją w formie cyfrowej w ciągu 5 dni roboczych od daty montażu Reklamy.

UTRUDNIENIA W EKSPOZYCJI

 1. POZNAŃ OUTDOOR nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności rozpoczęcia Kampanii w terminie określonym w umowie z przyczyn przez nią nie zawinionych:
  1. Opóźnienia wynikające z późnego przesłania grafiki do druku, lub błędnymi plikami, za które odpowiada Klient.
  2. Opóźnienia wynikające ze zbyt późnego dostarczenia gotowych plakatów przez Klienta.
  3. Zużycie przez POZNAŃ OUTDOOR wszystkich materiałów zapasowych dostarczonych przez Klienta lub wydrukowanych przez POZNAŃ OUTDOOR na zlecenie Klienta.
  4. Uszkodzenia nośników reklamowych.
  5. Zaistnienie warunków pogodowych uniemożliwiających całkowicie lub częściowo wykonanie zobowiązań przez POZNAŃ OUTDOOR to np. Spadek temperatury poniżej minus 7 stopni Celsjusza, prędkość wiatru wyższa niż 10 m/s. Silne opady deszczu lub śniegu. W przypadku zlecenia przez Klienta wyklejenia plakatów, pomimo otrzymania informacji o zaistnieniu złych warunków atmosferycznych niezależnych od POZNAŃ OUTDOOR, POZNAŃ OUTDOOR nie odpowiada za jakość wyklejonych ekspozycji a koszt ewentualnych poprawek pokrywa w całości Klient.
 2. POZNAŃ OUTDOOR w trakcie trwania kampanii reklamowej zobowiązuje się do konserwacji nośników reklamowych, oraz do usuwania usterek (wyklejenia kolejnego plakatu od momentu dostarczenia nowej reklamy, w terminie do 48 godzin. )
 3. POZNAŃ OUTDOOR nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia grafik reklamowych wynikających z aktów wandalizmu oraz złych warunków atmosferycznych. W takich przypadkach Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów wydrukowania i naklejenia nowej grafiki reklamowej.